Croatia 25 Kuna UNC in Bi-Metallic for EU Candidacy

$9.95

In stock

Krause-Mishler Cat #: 78
Condition: UNC
Year: 2004
Size: 32mm
Weight: 12.75gm
Metal: Bi Metallic
Details: Croatian European Union Candidacy